wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://sklep.wojdrew.pl/

 

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Wojciech Jamro

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: JAMRO WOJCIECH WOJDREW, z siedzibą w miejscowości Święcanach 341, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 9930579140 oraz REGON: 120964854 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: Skołyszyn 464, 38-242 Skołyszyn.

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.wojdrew.pl/ prowadzony jest przez Wojciecha Jamro, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JAMRO WOJCIECH WOJDREW – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 7. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe lub używane, a w przypadku kiedy produkt jest używany informacja o tym widnieje przy danym produkcie w Sklepie.

 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

 9. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://sklep.wojdrew.pl/

 11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 12. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów kuchennych oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

  b) mediację

  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

  d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.


 

II DEFINICJE

 

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;

 5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.wojdrew.pl/

 6. SPRZEDAWCAWojciech Jamro, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: JAMRO WOJCIECH WOJDREW, z siedzibą w miejscowości Święcanach 341, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 9930579140 oraz REGON: 120964854 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: Skołyszyn 464, 38-242 Skołyszyn.

 7. USŁUGODAWCA - Wojciech Jamro, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: JAMRO WOJCIECH WOJDREW, z siedzibą w miejscowości Święcanach 341, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 9930579140 oraz REGON: 120964854 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), z dodatkowym adresem wykonywania działalności: Skołyszyn 464, 38-242 Skołyszyn.

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

 11. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Biuletynu;

 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

 14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

 15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;

 16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
  Produkty przez nas oferowane mogą odbiegać wymiarami od podanych na stronie, kolory artykułów mogę się również odróżniać od tych umieszczonych na zdjęciach. Powodem powstałych nieścisłości jest produkcja partiami.

 18. BIULETYN– usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

 19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

 20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

 22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

 24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

 25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie Usługi Biuletynu oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

 32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

 33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;


 

III REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię

  2. Nazwisko

  3. Ulica

  4. Numer domu

  5. Kod pocztowy

  6. Miasto

  7. Kraj

  8. E-mail

  9. Potwierdź adres e-mail

  10. Telefon

 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, zostaje założone konto Klienta. W celu założenia konta firmy prosi się Klienta o wypełnienie dodatkowych pól: Nazwa Firmy i numeru NIP. Opcjonalnie można również wpisać numer fax.

 5. W czasie dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na wskazany przez niego adres e-mail Newslettera.

 6. W formularzu rejestracji opcjonalnie można podać numer telefonu kontaktowego. Sprzedawca prosi Kupującego, aby w miarę możliwości wpisywał w formularzu numer telefonu, bowiem podanie go znacznie ułatwi Sprzedawcy kontakt z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego są zobowiązani do podania numeru kontaktowego.

 7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 8. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 9. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

   

IV ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:

 • poprzez e-mail – wojdrew@gmail.com

 • poprzez telefon: 781747688

 • fax: 13 449 50 41

 • formularz znajdujący się w sklepie internetowym
 • zapytania ofertowe na produkty z poza naszej oferty wyceniane są indywidualnie
 
 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 07:00-15:00.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka zagraniczna, po wcześniejszych uzgodnieniach z Kupującym.

 3. Ceny podane na stronie sklepu https://sklep.wojdrew.pl/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania faktury należy wskazać podczas składania zamówienia. Opcjonalnie można skontaktować się ze sklepem po dokonaniu zamówienia i wskazać chęć otrzymania Faktury.

 5. Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

 6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 8. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail oraz telefoniczną.

 9. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.

 10. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 11. Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 12. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.

 13. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres wysyłkowy, wpisując go odpowiednio wedle potrzeby. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „ kontynuuj”.

 14. Końcowym etapem jest wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia, lub też wybrać przycisk „Cofnij” w celu wprowadzenia zmian w składanym zamówieniu.

 15. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

 16. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

 17. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

 18. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 19. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych.

 20. Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu lub wysłania potwierdzenia płatności.

 21. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

   

  1. przy odbiorze towaru ("za pobraniem")

  2. w postaci przedpłaty - wówczas należy dokonać przelewu na numer rachunku firmy

   JAMRO WOJCIECH WOJDREW, Święcany 341, 38-242 Skołyszyn

  3. przelewem elektronicznym DotPay

    

 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.

 3. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 pod adresem:

  JAMRO WOJCIECH WOJDREW

  Święcany 341

  38-242 Skołyszyn


Przejdź do strony głównej

Super hit

 • Huśtawka drewniana kolorowa

  Huśtawka drewniana kolorowa

  Huśtawka drewniana. Nasza huśtawka wykonana została z drewna bukowego co zapewnia wysoką jakość produktu oraz jego trwałość. Bezpieczna polska kolorowa huśtawka pokryta ekologicznymi farbami wodnymi. Wymiary huśtawki. wymiar wewnętrzny 280 x 280 mm…
  60,00 zł
  szt Do koszyka
 • Deska obrotowa fi 45

  Deska obrotowa fi 45

  Deska obrotowa wykonana z drewna bukowego impregnowana olejem roślinnym. Deska płynnie i lekko się obraca. Polecamy do podawania pizzy. Wymiary deski: średnica 450 mm grubość blatu 18 mm waga 2.5 kg Instrukcja użytkowania: Nie moczyć długo…
  52,20 zł
  szt Do koszyka
 • Jajko do zawieszania

  Jajko do zawieszania

  Jajko kurze wykonane z drewna bukowego z możliwością powieszenia. Idealne do malowania oraz zdobienia. Wymiary jajka: wysokość 60 mm średnica 40 mm waga 0,050 kg
  2,00 zł
  szt Do koszyka
 • Pudełko na karafkę i 2 szklanki

  Pudełko na karafkę i 2 szklanki

  Pudełko na karafkę i szklanki wykonane z drewna sosnowego oraz sklejki. Kolor wenge Wymiary zewnętrzne: wysokość 100 mm długość 297 mm szerokość  230 mm Wymiary wewnętrzne: przegródka na karafkę 290x120x92 2xprzegroda na szklanki 130x84x92…
  45,00 zł
  szt Do koszyka
 • Podstawka pod jajko wysoka

  Podstawka pod jajko wysoka

  Podstawka pod jako wykonana z drewna bukowego surowego. Wymiary podstawki: wysokość 80 mm średnica podstawy 44 mm średnica górna 33 mm
  3,44 zł
  szt Do koszyka
 • Wieszak ścienny drewniany z półką

  Wieszak ścienny drewniany z półką

  Wieszak 6 kołeczków z półką wykonany z drewna sosnowego, lakierowany. Wieszak idealny do przedpokoju czy garażu. Wymiary szerokość 610 mm wysokość 420 mm głębokość 210 mm
  70,00 zł
  szt Do koszyka
 • Skrzynki komplet na kółkach 3 szt

  Skrzynki komplet na kółkach 3 szt

  Drewniany regał, idealny do przechowywania owoców i warzyw Posiada kółka dzięki czemu można go swobodnie przemieszczać. Półki można rozbierać i składać. Dzięki temu mamy możliwość kompozycji własnego regału np.dwie półki lub cztery czy pięć. Dzięki listewkom…
  160,00 zł
  szt Do koszyka
 • Jajko drewniane średnie + logo

  Jajko drewniane średnie + logo

  Jajko kurze wykonane z drewna bukowego. Idealne do malowania oraz zdobienia. Wymiary jajka: wysokość 60 mm średnica 40 mm waga 0,050 kg Dostępna metoda znakowania: - grawer laserowy podana cena z grawerem  dla zamówienia 50 szt wycena innych…
  2,20 zł

Kontakt

ATEST PZH

 

Certyfikat

Płatności

 • PayU
 • iMoje
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu